Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Nejstarší typ moravské mince grošového období – brakteátový (tzv. dutý) haléř markraběte Jana Jindřicha (1350–1375)

Jiří Militký - 4/9/2012 00:00 - Články

V průběhu 60. až 70. let 14. století byla v brněnské mincovně po několika desetiletích obnovena ražba mince. Někdy v této době byly v Brně raženy drobné brakteátové haléře s vyobrazením moravské orlice. Jedná se o vzácné ražby známé v nevelkém množství exemplářů. Jeden kus bude nyní dražen v aukci pražské pobočky ČNS.

dutý haléř | Jan Jindřich

Dlouhá tradice moravského mincovnictví se uzavřela v roce 1300, kdy byla měnovou reformou Václava II. zavedena ražba pražských grošů. Tehdy byly všechny zemské mincovny přeneseny do nově vzniklého Vlašského dvora v Kutné Hoře a to včetně mincoven moravských. Absence ražby mince na Moravě trvala několik desetiletí, změnu přineslo až období vlády moravského markraběte Jana Jindřicha (1350–1375), bratra Karla IV. (1346–1378).

Morava, Jan Jindřich (1350-1375), brakteátový haléř (foto www.numismatici.cz)

 

Byl to Jiří Sejbal, který prokázal, že k obnově moravské markrabské mincovny v Brně došlo již někdy v průběhu 60. až 70. let 14. století. Jako prvý upozornil na existenci tehdy ještě neznámého typu brakteátového (tzv. dutého) haléře s orlicí z nálezu v Jevíčku,  který bylo možné zasadit do širších peněžně-historických souvislostí. Nejdůležitějším argumentem pro dataci sledovaného moravského haléře byla paralelní produkce brakteátových haléřů v Čechách - typ se lvem, s polopostavou sv. Václava a poprsím Karla IV. Tento chronologický koncept českých brakteátových haléřů nejnověji potvrdil J. Hána, který zařadil jejich vznik do období mezi lety asi 1358 až asi 1376.  Znovu se brakteátovým haléřem s orlicí zabýval J. Sejbal v rámci zpracování hromadného nálezu objeveného v Hustopečích,  který byl zveřejněn v rámci obsáhlé studie k problematice moravských mincí s IO markraběte Jošta. Pouze na okraj je vhodné připomenout, že brakteátový haléř s orlicí se objevil se také v typologických přehledech moravského mincovnictví.

České i moravské brakteátové haléře mají z formálního hlediska velmi obdobný charakter. Návrat k brakteátové technice výroby drobných mincí ve 14. století je velmi zajímavou epizodou domácího vrcholně středověkého mincovnictví - řadu soudobých analogií však nalezneme např. na německém území. Moravský původ sledované mince je dnes bezpečně prokazatelný. Důležitým argumentem pro moravský původ této mince je způsob heraldického vyobrazení  orlice - prakticky ve stejném provedení se vyskytuje na pečetích Jana Jindřicha.   Při publikaci dvou nálezových exemplářů pocházejících z kostela sv. Linharta ve vsi Obora na Karlovarsku, byl celkový počet registrových exemplářů jen pouhých 5 kusů.  Ačkoliv jistě již existují další exempláře, jde stále o minci extrémně vzácnou.

Oproti většině publikovaných exemplářů je haléř z této aukce velmi dobře zachován a také obraz orlice je dobře zřetelný. Drobné praskliny na okraji mince vznikly nepochybně při ražbě. Rozměry sledovaného haléře jsou 15,0 x 14,3 mm a jeho hmotnost je 0,24 g. U doposud zveřejněných kusů se hmotnosti pochybovaly v rozmezí 0,061 až 0,155 g. Nový exemplář naznačuje, že dosavadní představa o nápadně nízkém hmotnostním standardu těchto ražeb nemusí odpovídat skutečnosti.

Závěrem lze tedy shrnout, že nabízený brakteátový haléř představuje velmi vzácný hmotný doklad nejstarší fáze obnovené markrabské mincovní činnosti na Moravě v grošovém období. Ražbu lze datovat do průběhu 60. až 70. let 14. století, tedy do období vlády markraběte Jana Jindřicha a její původ lze hledat v brněnské mincovně. Nevíme zatím, jak intenzivní produkce těchto haléřů byla, zřejmě však šlo o rozsáhlejší mincovní činnost, než bylo dosud předpokládáno. Je třeba totiž mít na paměti, že tyto drobné ražby nebyly určeny k tezauraci a jen vzácně se tedy vyskytují v hromadných nálezech. Rozhodně však každý nově registrovaný exemplář tohoto typu haléře je z vědeckého hlediska velmi cenný a nyní se sběratelské obci nabízí jedinečná příležitost získat tuto minci do některé ze sbírek.

 

Použitá literatura
Sejbal, J.: Moravský brakteátový haléř z poloviny 14. století. Numismatické listy 10, 1955, s. 70–76.
Hána, J.: Haléře „Rotlevovy“ a „Kaplířovy“. Příspěvek k chronolog české drobné mince z let 1346–1384. Numismatický sborník 20, 2005, s. 109–126 - v této práce však typ s poprsím Karla IV. není zahrnut.
Sejbal, J.: Moravské denárové mince markraběte Jošta (Nález z Hustopeč 1926 a Bošovic 1879). Numismatický sborník 4, 1957, s. 97–180.
Sejbal, J.: Katalog Moravských ražeb. Sborník I. numismatického symposia 1964. Brno, 1966, s. 204, č. 340, tab. XIX:340.
Sejbal, J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, č. 226.
Hus, M.: K novým nálezům brakteátových haléřů 14. století. Numismatické listy 48, s. 138–145.
 

Článek byl se svolením vydavatele i autora převzat z aukčního katalogu 57. aukce ČNS pobočky v Praze. Abstrakt redakce.

Katalog aukce naleznete zde.

 

Na článek reagoval 19.9.2012 doplňujícím příspěvkem Jan Videman:

Článek J. Militkého v aukčním katalogu ČNS pobočky Praha č.57 je nutné doplnit o několik údajů k inventáři dutých haléřů markraběta Jana Jindřicha. Autor ve své stati vychází, alespoň ve věci počtu známých exemplářů, z článku M.Husa v Numismatických listech z r.1993. M.Hus tehdy doplnil počty známých kusů našich brakteátových haléřů ze 14.století o mince z nálezu v kostele sv. Linharta v bývalé obci Obora na Karlovarsku. M.Hus už tehdy bohužel nezaregistroval několik let starý společný článek J. Ungera a J. Sejbala v Moravských numismatických zprávách z r. 1984 o nálezech z Mušova na Jižní Moravě,  zajímavou shodou náhod pocházející z archeologických výzkumů kostela stejného zasvěcení, tedy rovněž sv.Linharta. Tento odkaz opomenul nyní i J. Militký. Exemplář dutého haléře Jana Jindřicha z výzkumů v Mušově, vyobrazený v MNZ 1984, je zřejmě nejlépe dochovaným známým kusem této mince, mimo jiné s krásně zřetelným šachováním na prsou orlice. Součástí článku je inventář, na základě kterého lze doplnit pozdější výčet M.Husa o další tři mince. Ten lze dále doplnit o exempláře, evidované v aukčních katalozích (dle mých poznatků, může jich být více), mimo jiné i z aukce ČNS Praha z r. 2001.

M.Hus 1993 :
1) Sv.Linhart (bývalá obec Obora) – 1:  0,061g (1/4 odlomena)
2) Sv.Linhart (bývalá obec Obora) – 2:  0,131g (1/4 odlomena)
3) Jevíčko:   0,155g
4) Hustopeč:   0,135g  (částečně vylomený)
5) MZM:   0,139g

Doplnění dle Unger-Sejbal 1984:
6) Oškobrh:   0,208g
7) Mušov:   0,307g
8) NM (Chaurova sb.?): 0,243g

Další exempláře z aukcí:
9) Aukce ČNS Praha 24/2001, pol.1007: 0,128g (cca 2/5 odlomeny)
10) Aukce Nummus Olomouc 6/1994, pol.162:   hmotnost neuvedena
11) Aukce ČNS Praha 57/2012, pol. 1635 0,241g

Další exempláře nepublikované a nedoložené:
J. Syrový: diskuze na www.numismatici.cz (další 3ks mimo exempláře z Nummus OL 1994 – nepublikované)
www.sberatel.com r. 2012, 2ks      

Celkový počet známých kusů se pohybuje mezi jedenácti a šestnácti kusy. Z výše uvedeného přehledu také vyplývá, že hmotnostní statistika ukazuje, i bez nového exempláře z pražské aukce, na vyšší hodnoty, než o od kterých rozvíjí svou úvahu J. Militký, zvláště když do statistiky vezmeme v potaz, že tři z Husovi známých mincí jsou vylomené.

Zbývá jen věřit, že objevení nových exemplářů brakteátových haléřů z 14.století podnítí zájem o toto období a že diskuze bude obohacena o další informace k tomuto tématu. Přínosné mohou být i údaje o nálezových okolnostech mince z pražské aukce.


Doplnění citací:
Unger, J.-Sejbal, J.: Votivní předměty z Mušova, datované mincí. Moravské numismatické zprávy 16,1984, s.47-58.
Nemeškalová-Jiroudková, Z.: Nálezy mincí z Oškobrhu. Sborník čs.společnosti arcehologické 2, 1962, s.313-315.

 

Na článek reagoval 17.11.2012 doplňujícím příspěvkem Tomáš Smělý:

Ve sbírkách Národního muzea ve Varšavě (Muzeum Narodowe w Warszawie) je pod inventárním číslem 5677/2538 (zb. 117338) uložen brakteátový haléř Jana Jindřicha  o hmotnosti 0,237 g a rozměrech (ve směru os x/y) 14,80/14,45 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vylepšete článek a staňte se spoluautorem
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *