Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Numismatické památky na Pražské vzorkové veletrhy (PVV)

Emil Novák - 28/11/2014 21:44 - Materiály

V 64. aukci ČNS Praha bude dražen unikátní soubor odznaků Pražských vzorkových veletrhů.

odznaky | Pražské vzorkové veletrhy

Pořádání výstav a veletrhů má v českých zemích dlouhou tradici. Tak, jak se u nás v minulosti i přes všechny potíže vcelku slibně rozvíjelo hospodářství, bylo brzy zřejmé, že bez výstav a veletrhů to do budoucna nepůjde. Takové výstavy totiž zaručovaly úspěch nejen propagační, což bylo cílem, ale i obchodní, a proto bývaly opakovány i v následujících letech. Tím jak se jejich potenciál jako výstavy národní vyčerpal, bylo s přibývajícím časem čím dál víc zřejmé, že bez mezinárodní účasti nemá smysl pořádat další. Podívejme se tedy jen nakrátko o pár století zpět a připomeňme si, co konání pražských vzorkových veletrhů předcházelo.


Tab. 1-2

V areálu veltruského zámku se konal již v roce 1754 „velký trh tovarů Království českého“, označovaný některými autory za předchůdce pozdějších pražských vzorkových veletrhů. O jeho významu vypovídá i skutečnost, že jej navštívila sama císařovna Marie Terezie. V roce 1791 se pak v Praze konala jedna z prvních výstav nového typu v Evropě, jež zcela nepochybně přispěla k založení tradice pořádání průmyslových výstav nejen v Čechách, ale i ve světě. Uskutečnila se v prostorách Klementina v rámci korunovačních slavností při pražské korunovaci císaře Leopolda II. na českého krále. Po sto letech, v roce 1891 se v Praze uskutečnila „všeobecná zemská a jubilejní výstava“. Byla to hospodářská a společenská výstava uspořádaná na oslavu jubilea první české průmyslové výstavy v Praze roku 1791. V Praze se od roku 1891 vystavovalo ve Stromovce. Postupně se ale do popředí dostávala myšlenka vybudovat nový výstavní prostor, neboť v průběhu let pavilony starého výstaviště již nestačily svou kapacitou pokrýt rostoucí zájem vystavovatelů.

Mladé Československo a jeho hlavní město však měly ještě smělejší cíle. Za vznikem veletržního areálu stála idea budoucího ředitele firmy Pražské vzorkové veletrhy V. Boháče. Jeho dlouholetou vizí bylo vytvořit v Praze prostor pro setkávání obchodníků z celé slovanské části Evropy, tedy jakousi „Mekku“ pro kontraktační výstavy a veletrhy. V roce 1919 byla založena společnost Pražské vzorkové veletrhy s cílem podporovat ekonomiku nového státu a vybudovat vlastní obchodní centrum nezávislé na Vídni. Bylo zřízeno stavební družstvo, které zakoupilo pozemky nedaleko starého výstaviště. Obrovský areál, nazvaný „Veletržní city“ měl zahrnovat několik budov a rozkládat se na mnohem větší ploše, mj. i v prostoru dnešního Parkhotelu, téměř až k dnešnímu Výstavišti. Podle původních plánů měly areál tvořit tři obchodní paláce a hotel jako obchodní centrum i sídlo reprezentací firem, které u nás podnikaly. Vypracováním projektu byli pověřeni arch. Oldřich Tyl a Josef Fuchs. Stavět se začalo v roce 1925. První veletržní palác, který nakonec z finančních důvodů zůstal palácem jediným, byl slavnostně otevřen k 10. výročí vzniku republiky v roce 1928. Ve své době to byla největší stavba svého druhu v Evropě a v Praze první stavba nového stylu označovaného jako funkcionalismus. Do té doby se však výstavy pořádaly na holešovickém výstavišti, ovšem kapacita nestačila a výstavní prostory příliš připomínaly staré Rakousko.

 

 
Tab. 3-6

V prvních letech své existence pak Veletržní palác doslova kypěl životem. Nový palác přitahoval davy. Veletrhy, které trvaly týden a konaly se na jaře a na podzim, navštěvovalo kolem půl milionu lidí. Průměrný počet vystavovatelů činil 2.000, z toho asi polovina ve Veletržním paláci, zbytek na holešovickém výstavišti a na tzv. novém výstavišti na místě dnešního Parkhotelu. Veletržní palác byl opravdu – podle záměru – pestrou výkladní skříní úspěchů československého průmyslu, zejména strojírenství a obchodu, přitahoval nejen domácí ale i zahraniční návštěvníky. O jeho využití se starala firma PVV, Pražské vzorkové veletrhy. Interiér Veletržního paláce byl rozkouskován příčkami na stovky krámků a připomínal spíš tržnici. Palác ožíval na jaře a na podzim pravidelnými mezinárodními veletrhy. Bylo však třeba přilákat návštěvníky i v mezidobí, a tak zde byly otevřeny restaurace, kavárna na terase s nádherným výhledem, největší pražské kino, ve dvoraně se konaly i výstavy umění. Veletrhy probíhaly i za Protektorátu Čechy a Morava a to až do podzimu roku 1941. Jarní veletrh 1942 již nebyl povolen pro totální válečné nasazení. Během německé okupace byl prostor před Veletržním palácem využíván jako shromaždiště Židů, kteří byli následně deportováni do Terezína. Po válce bylo konání pražských vzorkových veletrhů obnoveno v roce 1946 na podzim. Poslední skutečný veletrh se v Praze konal na podzim v roce 1949 a měl pořadové číslo 50. Další pražské vzorkové veletrhy v pořadí 51. a 52. pak byly naplánované na jaro a podzim 1950.


Tab. 7-8

Pražské vzorkové veletrhy byly zrušeny v roce 1951 a veletržní aktivity přenesl stát do Brna. Novým majitelem Veletržního paláce se stala státní firma KOVO.  Již záhy po znárodnění v roce 1948 Veletržní palác přestal sloužit svému účelu. Dříve živý ruch veletržního centra se pozvolna měnil, protože tu začali úřadovat zaměstnanci  dalších socialistických podniků zahraničního obchodu, jako byl např. Tuzex či Strojimport. Šedou atmosféru pozdějšího, přísnými předpisy znesvobodnělého světa socialistického obchodu, ukončil ničivý požár ze srpnové noci v roce 1974. Z budovy zůstala téměř jen železobetonová konstrukce, zachována zůstala jen část obvodových zdí. Proto se také uvažovalo o demolici celého objektu. Naštěstí bylo na konci 70. let rozhodnuto rekonstruovat palác pro potřeby Národní galerie. Obnova trvala téměř 20 let.

 


Tab. 9-11

Jestliže numismatické památky na všeobecnou zemskou a jubilejní výstavu v roce 1891 reprezentují především četné medaile, pak pro Pražské vzorkové veletrhy jsou charakteristické řady odznaků, z nichž většina byla určena k označení a rozlišení osob pohybujících se ve veletržním areálu. Mezi nejhodnotnější odznaky pražských vzorkových veletrhů řadíme odznaky protektorské. Většinou byly raženy ze stříbra, často zdobené českými granáty. Jsou velmi vzácné a jejich náklady byly velice nízké. Některých bylo zhotoveno jen několik desítek kusů. Byly určeny tzv. protektorům (z lat. protector) tj. osobám poskytujícím ochranu – jsou to ochránci, příznivci, patroni veletrhu. Odznaky pro čestnou veletržní radu jsou velmi zajímavé svým různým provedením. První odznaky této skupiny (veletrhy X.-XXI.) jsou pozlacené na smaltovaných podložkách v čsl. barvách. Podobným způsobem jsou upravené odznaky dalších veletrhů, jen smaltované podložky nahrazují podložky pozlacené. Další odznaky jsou již ražené plně s rozšířeným okrajem, také jsou pozlacené. Od veletrhu 38 jsou odznaky duté a pozlacené. Od 41. veletrhu jsou zinkové. Odznaky pro čestnou veletržní radu nemají evidenční čísla a nevyskytují se často. Jsou líbivé a patří k ozdobám sbírek. Odznaky čestného výboru jsou ve většině případů ražené dutě, pozlacené, opatřené stužkou zakončenou pozlacenou třásní. Stužka je buď bílo-červená, nebo ve formě čsl. vlajky. Odznaky pro čestný výbor nemají evidenční čísla. Některé jsou vzácné (např. I, III, 4). U této skupiny odznaků velmi často chybí stužky, nebo jsou poškozené či nepůvodní a to pak velmi snižuje jejich sběratelskou hodnotu. Odznaky reprezentačního sboru byly vydány pouze pro veletrhy III–XX. Jsou raženy dutě, postříbřené, se stužkou ve formě čsl. vlajky zakončenou postříbřenou třásní. Jen u prvních dvou veletrhů je provedení stuh jiné. Odznaky pro reprezentační sbor nemají evidenční čísla. Všechny odznaky této skupiny jsou vzácné, zejména pokud se dochovaly kompletní a nepoškozené včetně stuh. K velkým vzácnostem podobně jako odznaky protektorské patří většina odznaků pro sekční úředníky a pro veletržní úředníky. Odznaky sekčních úředníků jsou vesměs raženy dutě pozlacené nebo postříbřené na světle modrých soukenných podložkách. Byly vydány pro veletrhy 4-XX. Také odznaky veletržních úředníků jsou vesměs raženy dutě pozlacené nebo postříbřené na červených soukenných podložkách. Byly vydány pro veletrhy 4-XXI. Pro veletrhy 33-38 a 44/1946 byly odznaky sekčních a veletržních úředníků společné – postříbřené a bez podložky. Všechny tyto odznaky nejsou číslované. Zcela zvláštní jsou v této skupině společné odznaky tvořené písmeny PVV (mají číslo 16-120, jsou postříbřené). Kupecké (návštěvnické) odznaky byly vydány pouze pro veletrhy I-VI, 44/1942, 44/1946 (jen pro zahraniční návštěvníky – kupce) a 45-51. Kromě zinkového odznaku 44/1942 a všech poválečných odznaků jsou velmi běžné a byly jich raženy desetitisíce. Jsou číslované. Největší skupinu odznaků tvoří odznaky vystavovatelské. Od všech vystavovatelských odznaků byl ražen pouze jeden druh, vesměs dutě z tombaku. Výjimku tvoří 39. veletrh konaný na podzim 1939, kdy byla vydána česká a německá verze. Všechny vystavovatelské odznaky jsou opatřeny číslem legitimace k nim vystavené. Spolu s některými kupeckými odznaky patří vystavovatelské odznaky k nejběžnějším. Mezi největší vzácnosti mezi veletržními odznaky patří odznaky ředitelské, z nichž některé jsou tvořené písmeny PVV (číslo 1-15, jsou pozlacené) a odznaky pro zřízence také tvořené bronzovými písmeny PVV (číslo 121-150). Kromě výše uvedených odznaků, které nám ukazují, jaká byla např. organizační struktura vedení pražských vzorkových veletrhů, existuje celá řada odznaků připomínajících sportovní, kulturní a společenské akce doprovázející jednotlivé veletrhy. K těmto odznakům řadíme odznaky závodnické, klubové a odznaky k různým výstavám, kongresům, sjezdům, cílovým jízdám ap. Ve většině případů se jedná o poměrně dost vzácné ražby. Zcela ojediněle se můžeme setkat s různými variantami či zkouškami veletržních odznaků provedenými z jiného materiálu, v jiné úpravě nebo s jinou dekorací.

Sbírka odznaků a dalších dokumentů týkajících se pražských vzorkových veletrhů nabízená v aukci pobočky ČNS Praha (13. prosince 2014, položka 2510) je ojedinělým souborem, který obsahuje celou řadu velkých vzácností a tvoří zcela mimořádný komplet budovaný desítky let. Přílohou aukčního katalogu je fotodokumentace sbírky a popis odznaků včetně údajů o počtech ražených kusů a jejich vzácnosti.

V následujících tabulkách je popsán materiál ve fotografické dokumentaci v pořadí:
číslo veletrhu, druh odznaku, raženo kusů, materiál, poznámka

tabulka 01    
I. protektorský, 55, stříbro punc, 12 čes. granátů, orig. etuje RRR
II. protektorský, 100, stříbro punc, orig. etuje RR
III. protektorský, 100, stříbro punc, 4 čes. granáty, orig. etuje RR
4. protektorský, 100, stříbro punc, 10 čes. granátů RR
V. protektorský, 201, stříbro punc, 41 čes. granátů, orig. etuje RR
VI. protektorský, 200, stříbro punc, 11 čes. granátů, orig. etuje RR
VII. protektorský, 200, stříbro punc, orig. etuje RR
VIII.-XXV. protektorský stálý, 720 tombak pozlac. velký 40mm, 8 čes. granátů R
33. a 35. protektorský stálý, 39 tombak pozlac. malý 30mm, 8 čes. granátů, orig. etuje RRR
    
XII. závodnický, 300, tombak  R
XIV. závodnický, 500, tombak  R
XV. závodnický, 500, tombak medailka, trikolora uvázaná do mašle RR
XVI. závodnický, 600, tombak 
XVII. závodnický, 500, tombak  R
    
XXII. autoplaketa,  tombak pozlac. zájezd rakouského Tourig-Clubu, smalt RR

tabulka 02  
X. čestná veletržní rada, 200, tombak pozlac. rozšířený okraj, smalt R
XI. čestná veletržní rada, 220, tombak pozlac. rozšířený okraj, smalt R
XII. čestná veletržní rada, 265, tombak pozlac. rozšířený okraj, smalt R
XIII. čestná veletržní rada, 240, tombak pozlac. rozšířený okraj, smalt R
XIV. čestná veletržní rada, 280, tombak pozlac. rozšířený okraj, smalt R
XV. čestná veletržní rada, 250, tombak pozlac. rozšířený okraj, smalt R
XVI. čestná veletržní rada, 280, tombak pozlac. rozšířený okraj, smalt R
XVII. čestná veletržní rada, 280, tombak pozlac. rozšířený okraj, smalt R
XVIII. čestná veletržní rada, 280, tombak pozlac. rozšířený okraj, smalt R
XIX. čestná veletržní rada, 280, tombak pozlac. rozšířený okraj, smalt R
XX. čestná veletržní rada, 280, tombak pozlac. rozšířený okraj, smalt R
XXI. čestná veletržní rada, 340, tombak pozlac. rozšířený okraj, smalt R
XXII. čestná veletržní rada, 340, tombak pozlac. rozšířený okraj R
XXIII. čestná veletržní rada, 340, tombak pozlac. rozšířený okraj R
XXIV. čestná veletržní rada, 340, tombak pozlac. rozšířený okraj R
XXV. čestná veletržní rada, 340, tombak pozlac. rozšířený okraj R
XXVI. čestná veletržní rada, 340, tombak pozlac. rozšířený okraj R
27. čestná veletržní rada, 340, tombak pozlac. rozšířený okraj R
28. čestná veletržní rada, 340, tombak pozlac. rozšířený okraj R
29. čestná veletržní rada, 340, tombak pozlac. rozšířený okraj R
30. čestná veletržní rada, 340, tombak pozlac. rozšířený okraj R
XXXI. čestná veletržní rada, 340, tombak pozlac. rozšířený okraj R
32. čestná veletržní rada, 340, tombak pozlac. rozšířený okraj R

tabulka 03   
33. čestná veletržní rada, 290, tombak pozlac. rozšířený okraj R
34. čestná veletržní rada, 210, tombak pozlac. rozšířený okraj RR
35. čestná veletržní rada, 290, tombak pozlac. rozšířený okraj R
36. čestná veletržní rada, 300, tombak pozlac. rozšířený okraj R
37. čestná veletržní rada, 350, tombak pozlac. rozšířený okraj R
38. čestná veletržní rada, 400, tombak pozlac. 
39. čestná veletržní rada, 650, tombak pozlac. český text
39. čestná veletržní rada, 150, tombak pozlac. německý text RR
40. čestná veletržní rada, 700, tombak pozlac. společný pro čestný výbor
41. čestná veletržní rada, 650, zinek leštěný společný pro čestný výbor
42. čestná veletržní rada, 450, zinek leštěný společný pro čestný výbor
43. čestná veletržní rada, 400, zinek leštěný společný pro čestný výbor
    
III. reprezentační sbor, 70, tombak postř. čs. kokarda, bílá a červená stuha RRR
4. reprezentační sbor, 100, tombak postř. žluto-červená stuha (barvy Prahy) RR
V. reprezentační sbor, 250, tombak postř. čs. vlajka s postříbř. třásní R
VI. reprezentační sbor, 100, tombak postř. čs. vlajka s postříbř. třásní RR
VII. reprezentační sbor, 100, tombak postř. čs. vlajka s postříbř. třásní RR
X. reprezentační sbor, 150, tombak postř. čs. vlajka s postříbř. třásní RR
XI. reprezentační sbor, 150, tombak postř. čs. vlajka s postříbř. třásní RR
XII. reprezentační sbor, 150, tombak postř. čs. vlajka s postříbř. třásní RR
XIII. reprezentační sbor, 150, tombak postř. čs. vlajka s postříbř. třásní RR
XV. reprezentační sbor, 150, tombak postř. čs. vlajka s postříbř. třásní RR

tabulka 04   
4. veletržní úředník, 120, tombak postř. chybí červená soukenná podložka RR
XI. veletržní úředník, 80, tombak pozlac. červená soukenná podložka RRR
XII. veletržní úředník, 80, tombak pozlac. červená soukenná podložka RRR
XIV. veletržní úředník, 80, tombak pozlac. červená soukenná podložka RRR
    
IX. sekční úředník, 30, tombak postř. chybí modrá soukenná podložka RRR
XI. sekční úředník, 40, tombak postř. modrá soukenná podložka RRR
XII. sekční úředník, 40, tombak pozlac. modrá soukenná podložka RRR
XV. sekční úředník, 40, tombak pozlac. modrá soukenná podložka RRR
33. veletržní a sekční úř., 100, tombak postř. bez podložky a nečíslovaný RR
35. veletržní a sekční úř., 80, tombak postř. bez podložky a nečíslovaný RRR
36. veletržní a sekční úř., 80, tombak postř. bez podložky a nečíslovaný RRR
37. veletržní a sekční úř., 100, tombak postř. bez podložky a nečíslovaný RR
45. veletržní a sekční úř., ? 150, tombak postř. bez podložky a nečíslovaný RR
46. veletržní a sekční úř., ? 150, tombak postř. bez podložky a nečíslovaný RR
47. veletržní a sekční úř., ? 150, tombak postř. bez podložky a nečíslovaný RR
48. veletržní a sekční úř., ? 150, tombak postř. bez podložky a nečíslovaný RR
49. veletržní a sekční úř., ? 150, tombak postř. bez podložky a nečíslovaný RR
50. veletržní a sekční úř., ? 150, tombak postř. bez podložky a nečíslovaný RR
    
I. kupecký, 80.000, tombak číslovaný 78.559
II. kupecký, 81.510, tombak číslovaný 61.989
II. kupecký, 81.510, tombak číslovaný 90.739 !!!
II. kupecký, 81.510, tombak postř. číslovaný 40.992
III. kupecký, 89.000, tombak číslovaný 25.030
4. kupecký, 90.000, tombak číslovaný 44.063, 76.664
4. kupecký,  tombak pozlac. číslovaný 67.638
V. kupecký, 77.000, tombak číslovaný 63.171
V. kupecký, 77.000, tombak postř. číslovaný 77.287 !!!
V. kupecký, 77.000, tombak číslovaný 78.755 !!!
V. kupecký, 77.000, tombak postř. číslovaný 42.192, 70.421
44./1946 kupecký, 3.000, tombak bez čísla
45. kupecký, ?  3.000, tombak bez čísla
46. kupecký, ?  3.000, tombak bez čísla
47. kupecký, ?  3.000, tombak bez čísla
48. kupecký, ?  3.000, tombak bez čísla
49. kupecký, ?  3.000, tombak bez čísla
50. kupecký, ?  3.000, tombak bez čísla
51. kupecký, ?  3.000, tombak bez čísla

tabulka 05   
I. čestný výbor, 150, tombak pozlac. široká bílo-červená stuha s dracounem RR
III. čestný výbor, 300, tombak pozlac. modrá kokarda, bílá a červená stuha RR
4. čestný výbor, 450, tombak pozlac. žluto-červená stuha (barvy Prahy) R
V. čestný výbor, 400, tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní
VI. čestný výbor, 450, tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní
VI. čestný výbor, 450, tombak pozlac. čs. vlajka s pozlac. třásní
VII. čestný výbor, 475, tombak pozlac. čs. vlajka s pozlac. třásní
VII. čestný výbor, 200, tombak masív. čs. trikolora RR
VIII. čestný výbor, 450, tombak pozlac. čs. vlajka s pozlac. třásní
IX. čestný výbor, zkouška, tombak pozlac. čs. vlajka, bč stuha s pozlac. třásní RRR
X. čestný výbor, 450, tombak pozlac. čs. vlajka s pozlac. třásní
XI. čestný výbor, 450, tombak pozlac. čs. vlajka s pozlac. třásní
XII. čestný výbor, 450, tombak pozlac. čs. vlajka s pozlac. třásní
XIII. čestný výbor, 500, tombak pozlac. čs. vlajka s pozlac. třásní
XIV. čestný výbor, 550, tombak pozlac. čs. vlajka s pozlac. třásní
XV. čestný výbor, 500, tombak pozlac. čs. vlajka s pozlac. třásní

tabulka 06   
XVI. čestný výbor, 500, tombak pozlac. čs. vlajka s pozlac. třásní
XVII. čestný výbor, 520, tombak pozlac. čs. vlajka s pozlac. třásní
XVIII. čestný výbor, 570, tombak pozlac. čs. vlajka s pozlac. třásní
XIX. čestný výbor, 570, tombak pozlac. čs. vlajka s pozlac. třásní
XX. čestný výbor, 570, tombak pozlac. čs. vlajka s pozlac. třásní
XXI. čestný výbor, 730, tombak pozlac. čs. vlajka s pozlac. třásní
XXII. čestný výbor, 780, tombak pozlac. čs. vlajka s pozlac. třásní
XXIII. čestný výbor, 600, tombak pozlac. čs. vlajka s pozlac. třásní
XXIV. čestný výbor, 600, tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní
XXV. čestný výbor, 600, tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní
XXVI. čestný výbor, 500, tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní
27. čestný výbor, 700, tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní
28. čestný výbor, 500, tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní
29. čestný výbor, 650, tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní
30. čestný výbor, 750, tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní
XXXI. čestný výbor, 600, tombak pozlac. bílo-červená stuha do V bez třásní
32. čestný výbor, 600, tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní

tabulka 07    
33. čestný výbor, 490, tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní
34. čestný výbor, 100, tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní RR
35. čestný výbor, 280, tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní R
36. čestný výbor, 420, tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní
37. čestný výbor, 350, tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní R
38. čestný výbor, 400, tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní
39. čestný výbor, 650, tombak pozlac. český text
40. čestný výbor, 700, tombak pozlac. společný pro čestnou veletržní radu
42. čestný výbor, 450, zinek leštěný společný pro čestnou veletržní radu
43. čestný výbor, 400, zinek leštěný společný pro čestnou veletržní radu
44./1946 čestný výbor, 400, tombak pozlac. společný pro čestnou veletržní radu
    
klub PVV,  stříbro smalt RR
1929 klub PVV - I. ples,  tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní
zábavní výbor,  tombak pozlac. smalt
    
XXIV. filmová výstava,  tombak pozlac. jehla
XXIV. filmová výstava,  tombak jehla
XXIV. filmová výstava,  tombak špendlík, nahoře bez nápisu R
XXIV. filmová výstava,  stříbro punc, špendlík RRR

tabulka 08   
27. veletržní akce  tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní RR, První národní sjezd zdravotní techniky ...
30. veletržní akce  tombak pozlac. bílo-červená stuha s pozlac. třásní RR, Za úspěchy v lukostřelbě 17.III.1935
48. veletržní akce  tombak pozlac. doplňkový kovový štítek RR, Světový kongres obchodních komor
tlumočnický,  tombak bílý smalt, červená písmena PVV RR
tlumočnický,  tombak bílý smalt, modrá písmena PVV R
propagační,  tombak vícebarevný smalt R
    
I.,  zkouška, tombak pozlac. masívní, bč kokarda a bmč trikolora RRR
I.,  zkouška, tombak postř.  R
I.,  zkouška, tombak varianta zapínání R
VI.,  zkouška, měď na rubu úchyty pro stužku R
XV.,  zkouška, tombak na rubu úchyty pro stužku R
32.,  zkouška, tombak na rubu úchyt pro stužku R
36.,  zkouška, tombak na rubu úchyt pro stužku R
41.,  zkouška, tombak postř.  RRR
44./1946,  zkouška, tombak  59 R
44./1946,  zkouška, tombak postř.  částečně kolorovaný   112 R
44./1946, vystavovatelský varianta, tombak  2294
49. neurčený,   tombak postř.  nečíslovaný, bčm trikolora R
50. neurčený,   tombak postř.  nečíslovaný, bčm trikolora R
50.,  zkouška, měď nečíslovaný R
51.,  zkouška, tombak postř. na rubu úchyty pro stužku R
51.,  zkouška, tombak postř. podloženo červenou stužkou R

tabulka 09   
I. vystavovatelský, 10.000, tombak číslo legitimace 6021 tuší na rubu
II. vystavovatelský, 6.000, tombak 5840
III. vystavovatelský, 6.000, tombak 4144
V. vystavovatelský, 10.000, tombak 1596, 6598
V. vystavovatelský, 10.000, tombak postř. 2913
VI. vystavovatelský, 8.500, tombak postř. 2031
VI. vystavovatelský, 8.500, tombak 1597
VII. vystavovatelský, 8.200, tombak postř. 7703
VII. vystavovatelský, 8.200, tombak 1170
VIII. vystavovatelský, 8.500, tombak 8318
IX. vystavovatelský, 8.000, tombak 4959
X. vystavovatelský, 8.100, tombak 633
XI. vystavovatelský, 7.600, tombak 5964
XII. vystavovatelský, 7.810, tombak 1771
XIII. vystavovatelský, 8.200, tombak 1173
XIV. vystavovatelský, 8.600, tombak 8466
XV. vystavovatelský, 8.400, tombak 7141
XVI. vystavovatelský, 7.600, tombak 4326
XVII. vystavovatelský, 7.600, tombak 7360
XVIII. vystavovatelský, 7.000, tombak 4189
XIX. vystavovatelský, 7.000, tombak 6587
XX. vystavovatelský, 7.000, tombak 5952
XXI. vystavovatelský, 7.000, tombak 2778
XXII. vystavovatelský, 7.000, tombak 6152
XXIII. vystavovatelský, 7.000, tombak 4725
XXIV. vystavovatelský, 7.000, tombak 3021
XXV. vystavovatelský, 6.000, tombak 5741
XXVI. vystavovatelský, 6.000, tombak 2645
27. vystavovatelský, 6.000, tombak 1667
28. vystavovatelský, 6.000, tombak 536
29. vystavovatelský, 7.000, tombak 5216
30. vystavovatelský, 7.000, tombak 1648
XXXI. vystavovatelský, 6.300, tombak 1891
32. vystavovatelský, 6.500, tombak 6195
33. vystavovatelský, 6.500, tombak 000701

tabulka 10    
34. vystavovatelský, 6.800, tombak 326
35. vystavovatelský, 6.300, tombak 5059
36. vystavovatelský, 7.000, tombak 260
37. vystavovatelský, 6.000, tombak 4119
38. vystavovatelský, 6.300, tombak 2443
39. vystavovatelský, 4.500, tombak český text     2720
40. vystavovatelský, 4.500, tombak 3612
41. vystavovatelský, 4.000, zinek oxid. 2068
42. vystavovatelský, 7.100, zinek oxid. 3105
43. vystavovatelský, 7.600, zinek oxid. 239
44./1942 vystavovatelský, 1.200, zinek oxid. nepovolený veletrh !!!      132 RR
44./1946 vystavovatelský, 8.000, tombak poměd. 6669
45. vystavovatelský, ?  8.000, tombak 4417
46. vystavovatelský, ?  8.000, tombak 5305
47. vystavovatelský, ?  8.000, tombak 7428
48. vystavovatelský, ?  8.000, tombak 5769
49. vystavovatelský, ?  8.000, tombak 5622
50. vystavovatelský, ?  8.000, tombak číslo legitimace 6657 tuší na rubu

tabulka 11    
50. cílová jízda,  tombak masív Auto-Club RČS, Praha -střed R
51. cílová jízda, zinek Mototechna a cyklisté, bčm trikolora R
52. cílová jízda,  tombak plech Auto-Club RČS, odb. Mototechna R
52. cílová jízda,  tombak plech Mototechna a cyklisté R

Sbírka dále obsahuje propagační letáky, obálky s pamětními razítky, pohlednici, los, zálepky aj.   
   

 

 

 

 

 

 

 
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *