Všeobecné podmínky

verze 1.1., platnost od 1.11.2012 do odvolání

 1. Základní pojmy

  1. Všeobecné obchodní podmínky

   Všobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) je sada pravidel omezujících využívavání systému Nume a stanovujících závazky a práva uživatelů i portálu.

  2. Portál

   NUME ONE s.r.o., Za mosty 880/50, 190 00 Praha 9-Hloubětín, IČ: 24261882, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C198456 je právnická osoba, provozovatel systému Nume na doméně nume.cz (dále jen portál).

  3. Uživatel

   Uživatel je právnická nebo fyzická osoba využívající funkce systému Nume, jejichž využití je vázáno na registraci dle těchto VOP.

  4. Aktivovaný uživatel

   Aktivovaný uživatel je právnická nebo fyzická osoba využívající funkce systému Nume, jejichž využití je vázáno na aktivaci účtu dle těchto VOP.

  5. Návštěvník

   Návštěvník je osoba, která ve svém či cizím zájmu jakýmkoliv způsobem zpracovává či využívá informace zobrazené na doméně nume.cz nebo se s těmito informacemi seznamuje nebo jakýmkoliv způsobem využívá funkcionality systému Nume.

  6. Prodávající

   Prodávající je uživatel, který využívá systém Nume k nabídce položek.

  7. Kupující

   Kupující je uživatel, který využívá systém Nume k nákupu položek.

  8. Položka

   Položka je předmět nebo sada předmětů nabízených prostřednictvím systému Nume k prodeji.

  9. Vystavení položky

   Vystavení položky je akt při kterém prodávající zobrazí prostřednictvím systému Nume položku k prodeji.

  10. Aukce (nabídka v aukci)

   Aukce je forma nabídky položky, kdy uživatelé mohou prostřednictvím systému Nume podávat nabídky na uzavření kupní smlouvy (příhozy) nebo zakoupit položku za cenu Kup teď, je-li tato možnost prodávajícím umožněna. Trvání aukce je časově omezeno.

  11. Nabídka v obchodu

   Nabídka v obchodu je forma nabídky položky za pevnou cenu. Nabídka v obchodu není časově omezena.

  12. Úspěšná nabídka

   Za úspěšnou nabídku je považována nabídka akceptovaná alespoň jedním uživatelem.

  13. Transakce

   Transakce je sled úkonů nezbytných k uzavření kupní smlouvy a splnění všech závazků z ní vyplývajících.

  14. Soukromý účet

   Soukromý účet je nástroj, který umožňuje uživateli soukromé fyzické osobě přístup k funkcím systému Nume pod unikátním uživatelským jménem a heslem a prostřednictvím kterého, pod unikátním uživatelským jménem, poskytuje uživatel informace ostatním uživatelům.

  15. Podnikatelský účet

   Podnikatelský účet je nástroj, který umožňuje uživateli fyzické osobě-podnikateli nebo právnické osobě, v obou případech s identifikačním číslem a daňovým identifikačním číslem, přístup k funkcím systému Nume pod unikátním uživatelským jménem a heslem a prostřednictvím kterého, pod unikátním uživatelským jménem, poskytuje uživatel informace ostatním uživatelům.

  16. Souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami

   Vyjádřením souhlasu s VOP ze strany uživatele uzavírají portál a uživatel Smlouvu o využívání systému Nume (dále jen Smlouva) za podmínek uvedených ve VOP a jejíž nedělitelnou součástí jsou tyto VOP.

   • Uzavření Smlouvy nevylučuje uzavření jiných smluv mezi uživatelem a portálem. Tyto jiné smlouvy, není-li v nich výslovně uveden opak, nemají jakýkoliv vliv na platnost Smlouvy.

   • Na základě Smlouvy a za podmínek v ní uvedených je uživatel prostřednictvím systému Nume oprávněn prodávat a nakupovat položky, komunikovat s portálem a jinými uživateli a využívat všechny další funkce systému Nume.

  17. Registrace

   Registrace je proces při kterém se návštěvník na základě poskytnutých údajů a vyjádření souhlasu s VOP stane Uživatelem.

   Minimální (startovací, vyvolávací) cena; Rezervní cena

   Startovací (minimální, vyvolávací) cena je minimální částka, za kterou je prodávající ochotný položku prodat kupujícímu s výjimkou kdy prodávající stanovil společně s cenou minimální cenu rezervní. V takovém případě je minimální částka, za kterou je prodávající ochotný položku prodat kupujícímu shodná s cenou rezervní.

   Prodejní cena

   Prodejní cena je cena, za kterou se kupující rozhodl zakoupit položku a prodávající dal najevo, že s touto cenou souhlasí.

   Cena Kup teď

   Cena Kup teď je pevná cena, za kterou prodávající nabízí položku v průběhu aukce.

   Zúčtovací měna

   Zúčtovací měnou je Koruna česká (dále jen koruna).

 2. Základní principy fungování systému Nume

  1. Úvod

   Systém Nume je určený pro vystavování položek ze sběratelských oborů numismatika, faleristika, notafilie a z oborů bezprostředně souvisejících.

   Systém Nume je internetový systém, který zejména umožňuje prodávajícím vystavovat položky za účelem jejich prodeje a kupujícím vyhledávat položky a podávat návrhy na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

   Není-li výslovně uvedeno jinak, portál prostřednictvím systému Nume nenabízí vlastní zboží. Portál nenabízí prostřednictvím systému Nume za žádných okolností položky formou nabídky v aukci nebo nabídky v obchodu. Portál nevystupuje prostřednictvím systému Nume za žádných okolností jako kupující.

   Portál se jakýmkoliv způsobem neúčastní uzavírání kupních smluv mezi prodávajícími a kupujícími vzniklých v důsledku aktivit prodávajících a kupujících v systému Nume. Portál neodpovídá za plnění jakýchkoliv smluv a dohod mezi uživateli.

  2. Prodej a nákup

   Prodávající vystavuje položky formou aukce (nabídky v aukci) s možností přednostního nákupu za pevnou cenu Kup teď nebo nabídky v obchodu.

   Akceptovány jsou pouze ceny a nabídky v celých korunách.

  3. Aukce (nabídka v aukci)

   Aukce probíhá formou obchodní veřejné soutěže o cenově nejvýhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy. Předmětem kupní smlouvy je prodávajícím vystavená položka. Lhůta pro podávání návrhů kupní smlouvy je určena prodávajícím.

   Prodávající získá povinnost uzavřít kupní smlouvu, pokud libovolný z uživatelů akceptuje alespoň minimální cenový požadavek prodávajícího.

   Povinnost uzavřít kupní smlouvu získá uživatel, který za položku nabídne v průběhu aukce nejvyšší cenu, pouze však za podmínky, že nabídnutá cena byla shodná nebo vyšší než cena minimální nebo cena rezervní, pokud tato byla prodávajícím stanovena. V případě, že shodnou nejvyšší cenu nabídli dva uživatelé, získá povinnost uzavřít kupní smlouvu uživatel, který nejvyšší cenu nabídl jako první.

   Prodejní cena, za kterou kupující zakoupí položku, je vždy o jednu korunu vyšší než nejvyšší cena nabídnutá uživatelem, který nabídl druhou nejvyšší cenu ze všech uživatelů, za podmínky, že cenu nabídli alespoň dva uživatelé a s výjimkou kdy shodnou nejvyšší cenu nabídli dva uživatelé. V případě, kdy shodnou nejvyšší cenu nabídli dva uživatelé, je prodejní cena shodná s nejvyšší nabídnutou cenou. Pokud cenu nabídl pouze jeden uživatel, je prodejní cena shodná s cenou minimální nebo cenou rezervní pokud tato byla prodávajícím stanovena.

   Stanoví-li prodávající v aukci cenu Kup teď, povinnost uzavřít kupní smlouvu získá uživatel, který tuto cenu akceptuje jako první.

  4. Nabídka v obchodu

   Povinnost uzavřít kupní smlouvu získá uživatel, který akceptuje pevnou cenu požadovanou prodávajícím jako první.

  5. Vystavení položky

   Prodávající vystavuje položky prostřednictvím elektronického formuláře.

  6. Příhoz

   Příhoz je návrh na uzavření kupní smlouvy provedený prostřednictvím systému Nume v aukčních nabídkách. Příhozem určuje uživatel maximální cenu, za kterou má zájem položku zakoupit, nikoliv však nutně cenu, za kterou bude položka zakoupena. Systém Nume automaticky provádí pouze takový příhoz, aby návrh ceny uživatele byl vyšší než návrhy ceny ostatních uživatelů a současně, aby byl nejnižší postačující k zakoupení položky. Je-li uživatelem nabídnutá maximální cena nižší než dříve nabídnutá maximální cena jiného uživatele nebo je-li s touto cenou shodná, výše příhozu odpovídá maximální ceně, za kterou má uživatel zájem položku zakoupit.

   Maximální cena, za kterou má uživatel zájem položku zakoupit, je důvěrná a portálem není zveřejněna, pouze však za podmínky, že je nejvyšší cenou za položku nabídnutou.

   V průběhu trvání aukční nabídky je uživatel oprávněn přihazovat opakovaně.

   Příhoz učiněný uživatelem ve zrušené aukční nabídce bude automaticky zrušen. Uživatel, jehož příhoz byl zrušen, bude o této skutečnosti portálem prostřednictvím systému Nume informován.

   Kupující je povinen uvádět ceny konečné a to vč. DPH.

  7. Poskytnutí údajů v případě vzniku povinnosti uzavřít kupní smlouvu

   Po ukončení aukční nabídky, byla-li tato úspěšná, a nabídky v obchodu, byla-li tato úspěšná, poskytne portál bez zbytečného odkladu prostřednictvím automatických e-mailových zpráv zaslaných ze systému Nume oběma smluvním stranám údaje potřebné k uzavření kupní smlouvy a vypořádání obchodní transakce. Nemohla-li být libovolná ze zpráv doručena z důvodů na straně uživatele, má se za to, že byla doručena včas.

  8. Hromadný upload

   Uživateli, který se zaváže k minimálnímu prodeji prostřednictvím systému Nume v rozsahu 500 položek měsíčně, zpřístupní portál na základě samostatné smlouvy a žádosti uživatele nástroje hromadného uploadu.

 3. Práva a povinnosti prodávajícího

  1. Věk; Právní způsobilost

   Prodávající je soukromá fyzická osoba, která nejpozději v den vystavení položky dosáhne věku 18 let a nemá omezenou právní způsobilost nebo právnická osoba zapsaná v obchodním nebo jiném rejstříku.

  2. Popis položky

   Prodávající je povinen zveřejnit o položce pouze pravdivé údaje dle svého nejlepšího vědomí.

   Prodávající je povinen o položce zveřejnit údaje:

   • kategorie, do které bude položka zařazena
   • titulek
   • datace
   • oznámení kopií, replik, novoražeb, moderních falz, soudobých padělků, faximilí, imitací apod.
   • fotografická dokumentace
   • datum vystavení položky
   • termín ukončení aukce a délka trvání aukce
   • minimální cena nebo prodejní cena
   • způsob platby
   • číslo a jiná specifikace bankovního účtu (je-li třeba k uzavření kupní smlouvy)
   • náklady na doručení
   • souhlas s doručením do zahraničí

   Prodávající je oprávněn zveřejňovat pouze fotografie položek umístěných na barevně neutrálním pozadí. Za barevně neutrální pozadí je považováno pozadí transparentní nebo pozadí v barvě bílé nebo v odstínech černé (šedé).

  3. Cena

   Prodávající je povinen uvádět ceny konečné a to vč. DPH, pokud je plátcem DPH.

  4. Zrušení nabídky

   Z vážného důvodu má prodávající nárok na zrušení nabídky. Prodávající je povinen zveřejnit důvod zrušení nabídky. Za vážné důvody jsou považovány zejména následující situace:

   • Prodávající je portálem vyzván ke zrušení nabídky.
   • Prodávající shledá, že nastaly skutečnosti, které zakládají právo portálu na zrušení nabídky.
   • Dojde k události, která má za následek nemožnost plnění (např. krádež položky apod.).

  5. Uzavření kupní smlouvy

   Prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím pokud kupujícímu vznikne na uzavření smlouvy nárok dle těchto VOP.

  6. Termín dokončení transakce

   Prodávající je povinen dokončit obchodní transakci v termínu, který sám navrhl nebo nejpozději do 10 dnů od obdržení platby od kupujícího nebo v termínu, na kterém se s kupujícím prokazatelně dohodl.

   Obdržením platby se rozumí obdržení částky odpovídající ceně položky a ceny doručení způsobem uvedeným v nabídce nebo způsobem, na kterém se prodávající s kupujícím prokazatelně dohodl. Je-li platba obdržena na účet prodávajícího a není-li opatřena variabilním symbolem dle těchto VOP nebo jinak dle prokazatelné dohody mezi prodávajícím a kupujícím, považuje se platba za neobdrženou až do okamžiku její identifikace prodávajícím, pouze však za předpokladu, že tento se platbu snažil identifikovat bez zbytečného odkladu.

  7. Odstoupení od kupní smlouvy

   Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy pokud kupující neplní v době, kterou určují tyto VOP, závazky ze smlouvy vyplývající, přestože byl prodávajícím opakovaně vyzván k jejich plnění.

  8. Riziko ztráty, poškození či zkázy

   Prodávající nese riziko ztráty, poškození či zkázy položky až do okamžiku předání kupujícímu bez ohledu zda je položka doručována prodávajícím nebo třetí osobou.

  9. Stránka O mně

   Je-li prodávající právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem je povinen na stránce O mně zveřejnit veškeré údaje vyžadované právním řádem České republiky, zejména identifikační údaje, informace o zárukách, reklamační řád, obchodní podmínky apod.

  10. Nepovolená distribuce předmětů, zboží a darů

   Prodávající není oprávněn společně s položkami nabízet, prodávat ani zasílat či jinak distribuovat předměty či zboží, jejichž prodej prostřednictvím systému Nume není povolen a to ani pokud se jedná o dary.

  11. Poplatky a provize

   Prodávající je povinen uhradit portálu poplatky a provize za služby objednané a realizované prostřednictvím systému Nume dle ceníku.

   Pokud portál vyřadí z důvodů uvedených v bodu 6.4 těchto VOP z prodeje libovolnou položku, je prodávající povinen uhradit portálu poplatky a provize v plném rozsahu.

  12. Portálem vyřazené položky

   Prodávající souhlasí s tím, že položky vyřazené portálem z prodeje budou zobrazeny na portálu bez časového omezení tak, aby se návštěvníci portálu s položkami mohli seznámit v podobě, jak byly vystaveny resp. s fotografickou dokumentací položek.

 4. Práva a povinnosti kupujícího

  1. Věk; Právní způsobilost

   Kupující je soukromá fyzická osoba, která nejpozději v den učinění obchodní nabídky dosáhla věku 18 let a nemá omezenou právní způsobilost nebo právnická osoba zapsaná v obchodním nebo jiném rejstříku.

  2. Uzavření kupní smlouvy

   Kupující je povinen uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím pokud prodávajícímu vznikne na uzavření smlouvy nárok dle těchto VOP.

  3. Úhrada

   Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu bez zbytečného odkladu cenu položky navýšenou o cenu doručení položky dle ceníku prodávajícího.

   Není-li dohodnuto mezi kupujícím a prodávajícím jinak, je kupující při platbě na účet povinen uvést variabilní symbol shodný s číslem aukce nebo nabídky v obchodu. Pokud kupující neuhradí přesnou částku odpovídající součtu ceny položky a ceny doručení nebo uvede chybný variabilní symbol, je prodávající zbaven závazku na včasné doručení položky. V takovém případě je kupující povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost k tomu, aby prodávající mohl identifikovat příslušnou platbu a současně je kupující povinen doplatit částku odpovídající rozdílu mezi částkou oprávněnou a dříve uhrazenou.

  4. Odebrání položky

   Kupující je povinen odebrat zakoupené položky od prodávajícího v souladu s podmínkami uvedenými v nabídce prodávajícího nebo jinak, pokud se tak s prodávajícím prokazatelně dohodl.

  5. Odstoupení od kupní smlouvy

   Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

   • Tato byla uzavřena na základě nepravdivých informací poskytnutých kupujícímu prodávajícím.
   • Prodávající neplní své závazky v době, ke které se zavázal nebo kterou určují tyto VOP, přestože byl kupujícím opakovaně vyzván k jejich plnění.

 5. Ostatní práva a povinnosti uživatelů

  1. Registrace účtu

   Registraci soukromého účtu je oprávněna provést pouze osoba sama za sebe. Registraci podnikatelského účtu je oprávněna provést pouze fyzická osoba – podnikatel nebo osoba jím zmocněná nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu.

  2. Aktivace účtu

   Uživatel, který má v úmyslu se stát prodávajícím nebo kupujícím je povinen prostřednictvím systému Nume a za podmínek stanovených portálem požádat o aktivaci uživatelského účtu. Neaktivuje-li uživatel svůj uživatelský účet, nemůže se stát prodávajícím ani kupujícím.

   O aktivaci účtu požádá uživatel prostřednictvím elektronického formuláře v systému Nume. Na základě žádosti doručí portál prostřednictvím společnosti Česká pošta, s.p. uživateli v písemné podobě aktivační kód, který uživatel zadá ve svém uživatelském účtu do systému Nume.

  3. Poskytované údaje

   Uživatel, který je soukromou osobou je povinen poskytnout portálu následující údaje: jméno a příjmení, plnou adresu vč. státu, e-mailovou adresu, uživatelské jméno (nick, login) a heslo. Uživatel, který je právnickou osobou je povinen poskytnout portálu následující údaje: jméno a formu právnické osoby (obchodní firmu), jméno a příjmení odpovědné osoby, plnou adresu místa podnikání vč. státu, e-mailovou adresu, uživatelské jméno (nick, login) a heslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Dojde-li u uživatele ke změně výše uvedených údajů, je uživatel povinen informovat portál o změně údajů a uvést údaje aktuálně platné a to formou jejich úpravy ve svém uživatelském účtu.

  4. Ověření právní způsobilosti a platnosti údajů

   Uživatel je na vyzvání portálu povinen bez zbytečného odkladu předložit doklady prokazující jeho právní způsobilost a platnost jím uváděných údajů.

  5. Přístupové jméno a heslo

   Uživatel je povinen držet přístupové jméno (nick) a přístupové heslo v tajnosti.

  6. Neoprávněné využívání uživatelského účtu

   Uživatel není oprávněn:

   • Zveřejnit prostřednictvím systému Nume ve svém uživatelském účtu nepravdivé údaje.
   • Jakkoliv manipulovat uživatelským účtem jiného uživatele nebo využívat uživatelský účet jiného uživatele k aktivitám v systému Nume.
   • Prostřednictvím svého uživatelského účtu ani ve spolupráci s dalšími uživateli prostřednictvím jejich účtů provádět v systému Nume aktivity, jejichž cílem je dosáhnout navýšení prodejní ceny jím vystavené položky na úkor ostatních uživatelů.
   • Zakládat více uživatelských účtů za účelem vyhýbání se závazkům, které vznikly v důsledku jeho aktivit prováděných prostřednictvím ostatních uživatelských účtů.
   • Jakýmkoliv způsobem narušovat činnost systému Nume, nepřiměřeně systém Nume zatěžovat a využívat systém Nume k aktivitám, ke kterým není určen.

  7. Autorská práva

   Uživatel je oprávněn publikovat prostřednictvím systému Nume pouze takové fotografie, vyobrazení a texty, pro která je držitelem autorských práv. Publikuje-li uživatel prostřednictvím systému Nume fotografie, vyobrazení a texty poskytuje současně portálu souhlas s užitím těchto děl v systému Nume, v rámci propagace systému Nume a propagace nabídek uživatele.

  8. Nepovolená propagace

   Uživatel není oprávněn vkládat do textů, fotografií a vyobrazení publikovaných prostřednictvím systému Nume informace a odkazy, které mohou mít za cíl propagaci jakékoliv jeho obchodní činnosti mimo systém Nume.

   Uživatel není oprávněn prostřednictvím systému Nume činit ostatním uživatelům nabídky, které by měly za cíl realizovat prodej položek mimo systém Nume.

  9. Komentáře

   Uživatelé jsou prostřednictvím systému Nume oprávněni poskytovat komentáře k chování a projevům ostatních uživatelů ve vztahu k jejich aktivitám v systému Nume. Uživatelé jsou povinni v komentářích uvádět pouze pravdivé a nezkreslené informace dle svého nejlepšího vědomí.

  10. Výpověď Smlouvy a zrušení uživatelského účtu

   Uživatel je oprávněn bez udání důvodu vypovědět Smlouvu a současně zrušit svůj uživatelský účet s výjimkou kdy:

   • Uživatel má vystavené nebo k vystavení připravené položky.
   • Uživatel podává návrhy na uzavření kupní smlouvy (přihazuje) v neukončených aukcích.
   • Uživatel nemá vyrovnány všechny finanční závazky vůči portálu.
   • Portál pozastavil uživateli platnost uživatelského účtu.

   Nedohodne-li se uživatel s portálem jinak, je jedinou přípustnou formou vypovězení Smlouvy a zrušení uživatelského účtu elektronické podání prostřednictvím uživatelského účtu. Po dobu 60 dnů od podání má uživatel právo vzít svůj krok zpět a Smlouvu i uživatelský účet obnovit v plném rozsahu. Po tuto dobu má právo přístupu k funkcím systému Nume, které toto obnovení, výhradně elektronickým podáním, umožňují.

  11. Zákaz propagace ideologií směřujících k potlačení lidských práv a svobod

   Některé položky mohou obsahovat symboly z doby nacistické Třetí říše a z doby komunismu. Uživatelé jsou oprávněni zveřejnit fotografie, vyobrazení a texty k takovým položkám výhradně za účelem jejich přesného vyobrazení a popisu. Uživatelé nejsou oprávněni zveřejnit fotografie, vyobrazení a texty v kontextu, kdy by mohly být vykládány jako propagace ideologií směřujících k potlačení lidských práv a svobod.

  12. Ochrana práv portálu

   Uživatel není oprávněn:

   • Jakýmkoliv způsobem v obchodním styku využívat nebo napodobovat ochrannou známku Nume s výjimkou, kdy obdržel k takové činnosti souhlas portálu.
   • Poškozovat autorská práva portálu - zejména kopírováním obsahu a databází umístěných v systému Nume, kopírováním struktury a grafických prvků systému Nume.

  13. Ochrana práv uživatelů

   Uživatel není oprávněn poškozovat autorská práva ostatních uživatelů - zejména kopírováním obsahu publikovaného prostřednictvím systému Nume.

 6. Práva a povinnosti portálu

  1. Právní nárok na uzavření Smlouvy

   Na uzavření Smlouvy a využívání systému Nume není ze strany uživatelů právní nárok. Portál si vyhrazuje právo nepovolit registraci, zrušit účet, odstoupit od Smlouvy nebo omezit služby poskytované uživateli za podmínek uvedených ve VOP.

  2. Poskytování údajů o uživatelích

   Portál je za účelem uzavření kupní smlouvy oprávněn sdělovat údaje o uživatelích jiným uživatelům a to pouze v rozsahu nezbytném pro uzavření této kupní smlouvy. Dále je portál oprávněn poskytovat údaje o uživatelích, na základě kterých ostatní uživatelé a návštěvníci mohou posuzovat důvěryhodnost nabídek a jiných úkonů těchto uživatelů prováděných prostřednictvím systému Nume.

   Pokud se uživatel dopustil v souvislosti s publikováním fotografií, vyobrazení a textů a vystavováním nabídek v systému Nume trestného činu či přestupku nebo bylo v této souvislosti zahájeno trestní stíhání jeho osoby, je portál oprávněn předat údaje o jeho aktivitách třetím osobám, za předpokladu, že portál má za to, že jednáním uživatele byly poškozeny.

  3. Automatická e-mailová korespondence

   Portál je oprávněn zasílat uživatelům e-mailová sdělení, která splňují následující podmínky:

   • Jedná se o sdělení vyžádaná uživatelem.
   • Portál má za to, že se jedná o sdělení nezbytná pro uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a naplnění závazku vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
   • Portál má za to, že se jedná o sdělení poskytující uživateli informace důležité pro úspěšné vedení nákupu nebo prodeje položky.
   • Portál má za to, že se jedná o jiné důležité sdělení.

  4. Vyřazení položky z prodeje

   Portál je oprávněn z vážného důvodu vyřadit z prodeje položku vystavenou v obchodu či v aukci. Vážným důvodem jsou zejména následující situace:

   • Portál má za to, že popis položky je úmyslně nepravdivý, matoucí nebo zavádějící.
   • Portál má za to, že popis položky je chybný nebo neúplný a chybné nebo neúplné údaje mohou mít za následek vážné poškození kupujícího.
   • Portál má za to, že prodávající udává ve vztahu k položce nepravdivé, matoucí nebo zavádějící informace.
   • Portál má za to, že fotografie nabízené položky neumožňují kupujícímu udělat si dostatečnou představu o zachovalosti položky nebo položku určit.
   • Portál má podezření, že položka pochází z trestné činnosti nebo jeho prodej neumožňují platné právní předpisy
   • Portál má za to, že údaj o položce obsahuje textové nebo vizuální informace, které jsou v rozporu s VOP nebo charakter položky je v rozporu s VOP.
   • Portál má za to, že údaj o položce obsahuje textové nebo vizuální informace, které by mohly poškodit dobrou pověst portálu nebo charakter položky by mohl poškodit dobrou pověst portálu.

  5. Zrušení příhozu

   Portál má právo zrušit příhoz uživatele z vážného důvodu. Takovým důvodem jsou zejména následující situace:

   • Aukční nabídka ve které bylo přihazováno byla zrušena.
   • Portál má za to, že příhoz nebyl proveden s úmyslem učinit návrh na uzavření kupní smlouvy.

  6. Odstranění komentáře

   Portál má právo odstranit komentář uživatele pokud má za to, že uváděné informace jsou nepravdivé, zkreslené, porušující práva uživatelů nebo z jiného důvodu nevhodné.

  7. Výpověď Smlouvy a zrušení uživatelského účtu; Pozastavení platnosti účtu

   Portál má právo z vážného důvodu pozastavit platnost uživatelského účtu nebo vypovědět uživateli Smlouvu a zrušit jeho uživatelský účet. Vypovězením Smlovy a zrušením účtu nezanikají závazky uživatele vzniklé před vypovězením Smlouvy a zrušením účtu. Takovým důvodem jsou zejména následující situace:

   • Portál má za to, že uživatel opakovaně nebo závažným způsobem porušil Smlouvu nebo poskytl portálu nepravdivé údaje.
   • Portál má za to, že uživatel poškozuje dobré jméno portálu nebo má v úmyslu tak učinit.
   • Portál má za to, že uživatel prostřednictvím systému Nume způsobuje škodu třetím osobám nebo se dopouští trestného činu nebo přestupku nebo má v úmyslu tak učinit.
   • Portál má za to, že uživatelský účet byl zřízen a je využíván osobou, které byl z důvodů výše uvedených uživatelský účet dříve zrušen.
   • Uživatel na vyzvání portálu nepředložil doklady prokazující jeho právní způsobilost a platnost údajů jím uváděných nebo má-li portál důvodné podezření, že tento tak nebude moci učinit.

  8. Vymínění odpovědnosti

   Portál nenese odpovědnost za zneužití autorských práv k fotografiím, vyobrazením a textům publikovaných uživateli prostřednictvím systému Nume.

   Portál nenese jakoukoliv odpovědnost za plnění smluv mezi uživateli s výjimkou kdy by se prokázalo, že svým jednáním zapříčinil prokazatelně nemožnost jejich plnění.

   Portál nenese jakoukoliv odpovědnost za zneužití přístupových jmen (nicků) a hesel uživatelů s výjimkou kdy by se prokázalo, že k němu došlo v důsledku hrubého zanedbání na straně portálu.

  9. Právo na odměnu

   Pokud prodávající vystavil nabídku prostřednictvím systému Nume, vznikl portálu ve vztahu k prodávajícímu nárok na úhradu poplatků ve výši dle ceníku (viz bod 7).

   Pokud prodávajícímu vznikla povinnost uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, vznikl portálu ve vztahu k prodávajícímu nárok na provizi ve výši dle ceníku (viz bod 7).

  10. Omezení provozu

   Portál má právo na dobu nezbytně nutnou omezit provoz systému Nume v zájmu jeho údržby nebo z důvodu technických komplikací. V případě plánované odstávky systému Nume nebo jeho některých částí je portál povinen takové odstávky realizovat v době od 0:00:00 hod. do 4:00:00 hod. Pokud portál plánuje odstávku s dobou trvání více než 4 hodiny, je povinen uživatelům toto oznámit vč. uvedení přesného data a hodiny odstávky a to nejméně 7 dní předem.

   V případě, že odstávka systému Nume z důvodu jeho údržby nebo technické komplikace znemožní uživatelům podávat návrhy na uzavření kupní smlouvy v aukčních nabídkách (přihazovat) a současně tato odstávka přesáhne 4 hodiny během jednoho dne nebo k ní dojde v době od 4:00:00 hod. do 24:00:00 hod., je portál povinen:

   • Umožnit prodávajícímu bez jakékoliv sankce zrušení aukční nabídky končící v tento den a současně vyúčtovat slevu ve výši poplatků spojených s vystavením položky.
   • Zrušit bez jakékoliv sankce vůči prodávajícímu všechny aukční nabídky, jejichž doba trvání skončila v době odstávky a současně vyúčtovat slevu ve výši poplatků spojených s vystavením položky.

  11. Reklamace

   Portál je povinen příjímat a vyřizovat reklamace uživatelů. Reklamace přijímá portál písemně na adrese sídla portálu nebo elektronicky na e-mailové adrese stiznosti@nume.cz. Portál je povinen se k reklamaci vyjádřit nejpozději do 30 dnů od její doručení.

 7. Ceník služeb a splatnost

  1. Ceník služeb

   Počet záznamů 16
   Položka Rozmezí ceny Cena
   Provize z aktuální ceny v aukci zrušené portálem 0,- Kč
   Provize z aktuální ceny v aukci zrušené prodávajícím 0,- Kč
   Poplatek - vystavení aukce 0,- Kč
   Provize z docílené ceny v aukci 0,- Kč
   Provize ze startovací ceny v neúspěšné aukci 0,- Kč
   Poplatek - Kup teď v aukci 1,- Kč
   Poplatek - Prodloužené vystavení předmětu v aukci (0 dnů zdarma, každý další 0,- Kč/d 0,- Kč
   Poplatek - štítek TIP prodejce 10,- Kč
   Poplatek - Podbarvení titulku 5,- Kč
   Poplatek - Upřednostnění v kategorii 50,- Kč
   Poplatek - Rezervní cena v aukci 25,- Kč
   Poplatek - Nadpočtené obrázky (3 ks zdarma, každý další 0,30 Kč/ks) 0,30 Kč
   Provize z ceny nabídky v obchodu zrušené portálem 0,- Kč
   Provize z ceny nabídky v obchodu zrušené prodávajícím 0,- Kč
   Poplatek - vystavení nabídky v obchodu 0,- Kč
   Provize z docílené ceny v obchodu 0,- Kč
  2. Splatnost

   Poplatky, provize a slevy jsou splatné k 15.dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl nárok portálu na peněžní plnění ze strany uživatele nebo nárok uživatele na peněžní plnění ze strany portálu. V případě plateb vázaných na aukční nabídku je rozhodným datem den kdy byla uplynutím doby trvání aukce nebo zrušením ukončena aukční nabídka. V případě plateb vázaných na nabídky v obchodu je rozhodným datem pro vznik nároku na úhradu poplatků den vystavení nabídky, pro vznik nároku na úhradu provize nebo slev z provize den, kdy vznikla prodávajícímu povinnost uzavřít s kupujícím kupní smlouvu a pro vznik nároku na slevu z poplatků den, kdy došlo k události, která nárok na slevu zakládá.

  3. Forma vyúčtování a doručení vyúčtování

   Vyúčtování zasílá portál uživateli e-mailem vždy k pátému dni měsíce následujícího po měsíci, za který jsou poplatky a provize vyúčtovány.

  4. Způsob platby poplatků a provizí

   Uživatelé hradí poplatky a provize výhradně na účet portálu.

 8. Ochrana osobních údajů

  Uživatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů zadaných v rámci registrace do systému Nume nebojinak zadaných uživatelem do systému Nume nebo získaných s vědomím uživatele při následné komunikaci s uživatelem za účelem poskytování služeb dle těchto obchodních podmínek a vedení evidence uživatelů. Služby jsou poskytovány převážně elektronicky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Uživatel uděluje souhlas na dobu existence svého uživatelského účtu prodlouženou o lhůtu v délce jednoho roku, resp. na dobu, po kterou nebudou ze strany uživatele vypořádány veškeré závazky vůči portálu. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá právnímu řádu České republiky, zejména Zákonu o ochraně osobních údajů. Portál prohlašuje, že splnil svou zákonnou povinnost a oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů všechny zákonem vyžadované údaje a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat.

 9. PayCash

  1. Úvod

   Nedisponuje-li uživatel vlastním bankovním účtem nebo i z jiného důvodu může uživatel požádat portál o zřízení služby Pay Cash. Prodává-li prodávající se službou PayCash, kupující zasílají platby za nákupy realizované prostřednictvím systému Nume na účet zřízený portálem. Portál poskytuje prodávajícímu potřebnou součinnost k tomu, aby prodávající měl přehled o došlých platbách za jím prodané položky. Portál vyplácí prodávajícímu došlé platby, snížené o příslušné poplatky a provize, hotově za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení služby PayCash.

  2. Zřízení PayCash

   Na zřízení služby PayCash není právní nárok. O zřízení služby PayCash může uživatel požádat výhradně osobně v sídle portálu. Služba je poskytnuta na základě písemně uzavřené smlouvy mezi uživatelem a portálem. Podmínkou zřízení služby PayCash je předložení dvou dokladů totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz).

 10. Závěrečná ustanovení

  VOP mohou být portálem měněny, upravovány a doplňovány. Portál je povinen informovat uživatele e-mailem o znění VOP tak, aby tento byl informován v předstihu nejméně 10 dnů před počátkem jejich platnosti. Nemůže-li portál informovat uživatele z důvodů na straně uživatele, má se za to, že uživatel byl informován. O aktuálním znění VOP je portál povinen informovat uživatele průběžně prostřednictvím systému Nume.

  Pokud změny ve VOP souvisí s úkony provedenými před datem platnosti nových VOP jsou pro tyto závazné VOP platné v době provedení úkonu. Jakékoliv změny ve VOP nemají vliv na platnost Smlouvy mezi portálem a uživatelem leda by uživatel prokázal opak. Pokud má uživatel výhrady ke znění VOP není oprávněn prostřednictvím systému Nume vyvíjet jakékoliv aktivity.

  V případě, že by se ukázalo, že libovolné ustanovení VOP je v rozporu s právním řádem České republiky a tento má za následek jeho neplatnost, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení VOP.